Třináctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.

Třináctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, byl na Mendelově univerzitě v Brně zahájen v pátek dne 21. října 2016.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně – Institutem celoživotního vzdělávání, jakožto vzdělávací institucí uvedenou v příloze č. 6 vyhlášky č. 251/2007 Sb. (odborný garant studia), v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

Podrobnější informace o tomto studiu a přihlášku do tohoto studia najdete na našich stránkách níže a dále v sekci Dokumenty ke stažení a/nebo na stránkách Mendelovy univerzity v Brně – ICV, v sekci Technické a ostatní kurzy.