Členství

Podmínky a vznik členství:

 1. Členství v ČKSLPU je dobrovolné.
 2. Každý, kdo má zájem se stát členem ČKSLPU, musí se stát nejdříve přidruženým členem
  ČKSLPU, pokud představenstvo ve výjimečných případech nerozhodne jinak.
 3. Členem ČKSLPU může být samostatný likvidátor pojistných událostí (fyzická nebo právnická osoba), soudní znalec, odhadce, expert nebo vědecký pracovník zabývající se činností samostatné likvidace pojistných událostí nebo spolupracující se samostatným likvidátorem pojistných událostí, kteří souhlasí s úkoly a s cíli ČKSLPU vyjádřenými v úvodním ustanovení stanov a v dokumentech ČKSLPU (především v Etickém a morálním kodexu samostatného likvidátora pojistných událostí) a hodlá je uskutečňovat.
 4. Členem může být jen fyzická nebo právnická osoba, která provádí náplň činnosti
  samostatného likvidátora pojistných událostí na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet.
 5. Fyzická nebo právnická osoba, která je ve statutárních orgánech obdobného spolku,
  profesního sdružení nebo organizace, nebo je členem obdobného spolku, profesního sdružení nebo organizace může být pouze přidruženým členem ČKSLPU.
 6. Uchazeč o členství podává přihlášku představenstvu ČKSLPU. O přijetí za člena rozhodne představenstvo ČKSLPU. V případě nepřijetí má uchazeč právo odvolat se do jednoho měsíce k valné hromadě, která o odvolání rozhodne na svém nejbližším zasedání.
 7. Řádné členství vzniká schválením písemné přihlášky představenstvem a zaplacením
  základního vkladu/vstupního poplatku.

Přihláška za řádného člena ČKSLPU (pdf,  62 kB)

Přihláška za přidruženého člena ČKSLPU (pdf, 62 kB)

Stanovy ČKSLPU (pdf, 87 kB)

Profesní a etický kodex členů ČKSLPU (pdf, 43 kB)