Důvody vzniku

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen „ČKSLPU“) je spolkem,
dobrovolnou organizací sdružující samostatné likvidátory pojistných událostí, vědecké
pracovníky a experty působící při likvidaci pojistných událostí, k činné účasti na všestranném
rozvoji samostatné likvidace pojistných událostí.

Úkolem ČKSLPU je prosazovat a obhajovat profesní zájmy samostatných likvidátorů ve vztahu
ke správním orgánům a právním subjektům.

Jako nepolitická organizace se ČKSLPU podílí na vypracovávání a projednávání návrhů
právních předpisů týkajících se likvidátorů pojistných událostí a předpisů souvisejících s činností
samostatného likvidátora pojistných událostí, včetně formulování etických a morálních zásad
jeho činnosti.

ČKSLPU prosazuje zlepšení ekonomického a sociálního postavení likvidátorů, spolupracuje s
jednotlivými pojistiteli, orgány státní správy a samosprávy a s organizacemi v souvisejících
oborech.