Archiv autora: admin

Jedenáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.

Jedenáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, který pořádáme ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně – Institutem celoživotního vzdělávání, jakožto vzdělávací institucí uvedenou v příloze č. 6 vyhlášky č. 251/2007 Sb. (odborný garant studia), v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání, který začal dne 24. října 2014 na Mendelově univerzitě v Brně, byl dne 27. května 2016 zakončen obhajobou Závěrečných prací – závěrečnou komisionální zkouškou.

Sedm úspěšných absolventů obdrželo osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, kterým i touto cestou blahopřejeme.

WP_20160527_12_18_41_Rich_LI

Informace o zahájení příjmu žádostí o zápis do registru PZ a SLPU prostřednictvím nového systému REGIS

V souvislosti s pokračujícím vývojem informačního systému pro registrační a licenční činnosti České národní banky (REGIS) ČNB oznamuje, že dne21. 5. 2013 byl zahájen příjem žádostí o zápis do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí prostřednictvím tohoto systému. Příjem žádostí prostřednictvím v současnosti používaného systému ISPOZ byl k okamžiku spuštění systému REGIS ukončen. Systém REGIS přijímá jak individuální žádosti, tak i žádosti hromadné. Hromadné žádosti jsou přijímány ve formě xml souborů, avšak tyto soubory je možné zaslat pouze pomocí systému REGIS a není již možné je předávat na datovém nosiči nebo e-mailem. Ačkoliv bylo snahou ČNB minimalizovat změny ve struktuře xml souborů, k některým menším úpravám přesto došlo, a to především z důvodu napojení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí na základní registry veřejné správy.

Nový je v systému REGIS způsob autentizace osoby podávající žádost. Autentizace je zde zajištěna prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu. Žádost prostřednictvím REGIS má povahu podání v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podání žádosti bez elektronického podpisu není možné.

V souvislosti se zahájením provozu systému základních registrů veřejné správy od 1. 7. 2012 (viz Informace o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry (pdf, 202 kB) je pro úspěšné odeslání žádosti nutné správné vyplnění identifikačních údajů. Tyto údaje jsou systémem vyhodnocovány a v případě nesouladu mezi daty v základních registrech a daty obsaženými v žádosti dojde k vrácení žádosti systémem s požadavkem na opravu dat. Z tohoto důvodu Česká národní banka doporučuje před odesláním žádosti provést důslednou kontrolu správnosti vyplněných údajů, zejména pak kontrolu zadávaných adres. Ke kontrole adres vůči registru územní identifikace adres a nemovitostí lze využít internetovou aplikaci Veřejný dálkový přístup, umístěnou na stránkách  http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/overeniadresy/vyhledej.

ČNB si uvědomuje, že přechod na nový systém bude vyžadovat rovněž změny ve interních procesech a systémech pojišťovacích zprostředkovatelů a bude se proto snažit v maximální možné míře poskytovat věcnou i technickou podporu. Jako pomoc při konsolidaci identifikačních údajů (zejména adres) nabízí zaslání elektronického výpisu s identifikačními údaji navázanými na základní registry veřejné správy u VPA, VPZ a PPZ, se kterými aktuálně pojišťovací zprostředkovatel spolupracuje. Žádosti o poskytnutí těchto dat, které je možné zasílat na adresu registrace.subjektu@cnb.cz je nutné elektronicky podepsat. Do předmětu zprávy je nutné zadat text „Žádost o údaje o pojišťovacích zprostředkovatelích – IČO zastoupeného“.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se podávání žádostí prostřednictvím systému REGIS kontaktujte Českou národní banku na adrese registrace.subjektu@cnb.cz.