Kurz Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

V pátek dne 28. října 2016 bude na Mendelově univerzitě v Brně, zahájen již třináctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, který pořádá Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (jako organizační garant studia) ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně – Institutem celoživotního vzdělávání, jakožto vzdělávací institucí uvedenou v příloze č. 6 vyhlášky č. 251/2007 Sb. (odborný garant studia), v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Toto studium současně plní podmínky v rozsahu odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti samostatných likvidátorů pojistných událostí, stanovených MF podle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Studium bude zakončen zkouškou a úspěšný absolvent obdrží současně s Osvědčením o absolvování specializačního studia, jakožto potvrzení o odborné způsobilosti odhadce, podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, pro obor oceňování majetku (vázaná živnost pro výkon činnosti odhadce, případně jako zaměstnanci společností zabývajících se činností oceňování majetku) pro věci movité, nehmotný majetek, finanční majetek a podnik, dle Přílohy č. 2 tohoto zákona a dále Osvědčení o základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti samostatného likvidátora pojistných událostí dle podmínek MF (ČNB).

Další podrobnější informace o výše jmenovaném studiu (novém běhu) najdete na našich stránkách v Aktualitách a přihlášku ke studiu v sekci Dokumenty ke stažení a/nebo na stránkách Mendelovy univerzity v Brně – ICV.