Specializační studium Technické znalectví a likvidace pojistných událostí – nový běh

S účinností od 1.7.2021 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nařizující povinné testování studentů na přítomnost onemocnění COVID-19.

Od dne 24.5.2021 je podle usnesení vlády č. 471 ze dne 17.5.2021 účast na kurzech celoživotního vzdělávání je  možná, a to za podmínek, že maximální počet účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení, a zároveň celkový počet osob, včetně zkoušejících apod., nesmí být vyšší než 50 ve vnitřních prostorech.  Mezi jednotlivými účastníky ponechat jedno neobsazené sedadlo.

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí pro Vás ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně připravila další běh specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.

Tento již sedmnáctý běh studia, který měl začínat od dne 23. října 2020, byl započat v náhradním termínu v pátek dne 2. července 2021, přičemž studium probíhá jako ty předchozí běhy kombinovanou formou (přímá výuka, konzultace, samostudium a závěrečná práce dle individuálního zadání).

Kvalitu specializačního studia zaručuje lektorský tým prof. Ing. Jana Marečka, DrSc., dr. h. c., z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, soudního znalce jmenovaného ministrem spravedlnosti ČR, uznávaného odborníka v technických a environmentálních oborech s mnohaletou praxi při vyčíslování škod pro pojistitele, soudy a ostatní instituce; umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor pojistných událostí) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle živnostenského zákona).

Na výuce se potom podílejí specialisté jednotlivých oborů, vysokoškolští učitelé (profesoři, docenti, odborní asistenti), vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti, mající zahraniční teoretické i praktické zkušenosti, jakož i spolutvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů.

Studium je čtyřsemestrální (červenec 2021 až listopad 2022).

Celková dotace specializačního studia je 200 hodin (přímá výuka 50 hodin za semestr – po 6,5 hodinách). Výuka probíhá na Mendelově univerzitě v Brně, a to 1× za 14 dní, a to vždy v pátek od 9:00 hodin.

Cena

 • 32 990,- Kč – základní cena studia za všechny 4 semestry celkem,
 • 30 490,- Kč – cena se slevou pro členy a zaměstnance členů ČAP, AČPM a KSZ,
 • 29 990,- Kč – cena se slevou pro členy a spolupracovníky ČKSLPU,
 • 25 990,- Kč  – cena se slevou pro studenty českých vyšších odborných a vysokých škol, kterým je současně na jejich žádost umožněna platba za studium ve splátkách, a to vždy před zahájením daného semestru.

Jedná se o konečné ceny za celé studium a neobsahují DPH, pořadatel studia není plátcem DPH.

Podmínky přijetí ke studiu

 • ukončené nejméně středoškolské vzdělání,
 • zaplacení ceny studia,
 • volné místo ve studijní skupině.

Přihláška ke studiu je ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení nebo k přímému stažení ve formátu pdf k tisku ZDE.   Informace najdete rovněž na stránkách Kariérního centra Agronomické fakulty Mendelovy univerzity nebo mezi kurzy AF – ZDE, kde je rovněž přihláška ke studiu.

Další informace o specializačním studiu, následném uplatnění absolventů, organizaci studia a ohledně zaslání přihlášky podá:

            Petr Nauš, tel.: 602 743 133, e-mail: naus@mendelu.cz

            Bc. Romana Jalůvková, tel.: 545 133 005, e-mail: romana.jaluvkova@mendelu.cz

Další informace o tomto studiu a aktuálních bězích studia naleznete na našich stránkách v Aktualitách.

Cílem studia je především komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti znalce a/nebo odhadce v technickém oboru a/nebo pro výkon činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí.

Studium je ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou, úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání.

Absolventi studia získají vědomosti a praktické dovednosti nutné pro výkon činností

 • Odhadců podle zákona o živnostenském podnikání v platném znění, pro obor oceňování majetku,  věci movité a nemovité, dle Přílohy č. 2, zákona o živnostenském podnikání je požadována odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 24  je mj.: vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, ve znění zákona č. 147/2001 Sb.) v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie.
 • Likvidátorů pojistných událostí a/nebo expertů, pro posuzování škodných událostí, a to jako OSVČ (podnikající na základě koncesované živnosti Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí) nebo jako zaměstnanci expertní/poradenské společnosti nebo likvidátorů pojišťoven, případně i makléřských společností, kteří spolupracují s likvidátory pojišťoven nebo samostatnými likvidátory pojistných událostí a chtějí kvalifikovaně zastupovat klienty při uplatňování práva na plnění.
 • Znalců, jmenovaných podle od dne 1.1.2021 účinného zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a navazující vyhláška č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti, které mění mimo jiné otázky přímého nároku na jmenování znalcem, prokazování odborné způsobilosti, existence pojištění profesní odpovědnosti aj.

Obsah studia

 • technické znalectví,
 • pojem a právní úprava znalecké činnosti,
 • prvotní znalecké úkony,
 • podíl znalce při zajištění důkazů,
 • znalecký posudek,
 • výpočty ve znaleckém posudku,
 • metody soudně znalecké analýzy,
 • aplikace předpisů v technickém znalectví,
 • názvosloví vad a poruch,
 • odměny a náhrady nákladů při znalecké činnosti,
 • řízení a kontrola znalecké činnosti,
 • praxe znalecké činnosti,
 • úvod do metodiky oceňování majetku,
 • oceňování movitého a nemovitého majetku,
 • úvod do oceňování podniků a nehmotného majetku,
 • znalecké stanovení výše majetkové újmy,
 • specifika likvidace pojistných událostí,
 • likvidace průmyslových škod,
 • likvidace škod z odpovědnosti, přerušení provozu, ze stavebně montážního pojištění,
 • strojní škody a škody na majetku obecně včetně zvláštních druhů škod,
 • likvidace škod na motorových vozidlech,
 • základy účetnictví z pohledu likvidace pojistných událostí
 • základy právního povědomí a smluvních vztahů,
 • odpovědnost z pohledu NOZ,
 • schopnosti a dovednosti znalce.

Technické znalectví je multidisciplinární obor, zabývající se zkoumáním příčin, průběhu a důsledků negativních technických a příbuzných jevů všech oborů. Je významným nástrojem hledání a určování materiální pravdy a objasňování jevů pro účely řízení před státními orgány zejména v řízení trestním a občanskoprávním, pro potřeby správních orgánů a institucí, případně i pro potřeby ostatních právních subjektů.

Likvidace pojistných událostí je, byla a bude perspektivním oborem činnosti. Náročnost této disciplíny samozřejmě vyžaduje širokou škálu znalostí a praktických zkušeností, které by měl každý likvidátor mít pro objektivní posouzení vzniklých škod. Likvidátor potřebuje mít pro ohodnocení škody nejen potřebné znalosti pojistné problematiky, pojistných smluv a všeobecných pojistných podmínek, ale také znalosti z oblasti technické a oceňovací (odhadcovské).

Přihláška ke studiu je ke stažení ve formátu pdf ZDE.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum Děkanátu Agronomické fakulty
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Mediálním partnerem vzdělávacích programů a kurzů je odborný server opojisteni.cz – Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí doporučuje sledování tohoto partnerského odborného webu opojisteni.cz , resp. webu na Slovensku opoisteni.sk

Partnerem pro další odborné vzdělávání v oblasti pojištění je vzdělávací agentura E.G.I. , založená Evou Gmentovou, jednatelkou spůolečnosti Education Grow Insurance, s.r.o., která je akreditovanou osobou dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění .