Specializační studium Technické znalectví a likvidace pojistných událostí – nový běh

Od dne 23.9.2020 do odvolání platí na Mendelově univerzitě v Brně zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce. S ohledem na tuto nepříznivou situaci odsouváme prozatím začátek specializačního studia na neurčito. Každopádně platí, že po zrušení přijatých opatření proti šíření COVID-19 bude specializační studium realizováno v prezenční formě. S ohledem na strukturu specializačního studia neuvažujeme s distanční formou ani s formou samostudia, neboť kontaktní přednášky považujeme za prioritní přidanou hodnotu tohoto specializačního studia. O další situaci budu přihlášení účastníci studia informování, pro další aktuální informace je možné sledovat i web www.mendelu.cz/koronavirus

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí pro Vás ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně připravila další běh specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.

Tento již sedmnáctý běh studia bude zahájen v pátek dne 23. října 2020 a bude probíhat jako ty předchozí běhy kombinovanou formou (přímá výuka, konzultace, samostudium a závěrečná práce dle individuálního zadání).

Tento specializační studijní program celoživotního vzdělávání plní požadavky znaleckého minima, současně je po změně legislativy a ukončení regulace výkonu samostatných likvidátorů pojistných událostí, v podstatě jediným adekvátním dokladem k odborné způsobilosti samostatného likvidátora pojistných událostí.

Kvalitu specializačního studia zaručuje lektorský tým prof. Ing. Jana Marečka, DrSc., dr. h. c., z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, soudního znalce jmenovaného ministrem spravedlnosti ČR, uznávaného odborníka v technických a environmentálních oborech s mnohaletou praxi při vyčíslování škod pro pojistitele, soudy a ostatní instituce; umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor pojistných událostí) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle živnostenského zákona).

Na výuce se potom podílejí specialisté jednotlivých oborů, vysokoškolští učitelé (profesoři, docenti, odborní asistenti), vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti, mající zahraniční teoretické i praktické zkušenosti, jakož i spolutvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů.

Studium je čtyřsemestrální (říjen 2020 až červen 2022).

Celková dotace specializačního studia je 200 hodin (přímá výuka 50 hodin za semestr – po 6,5 hodinách). Výuka probíhá na Mendelově univerzitě v Brně, a to 1× za 14 dní, a to vždy v pátek od 9:00 hodin.

Cena

 • 32 990,- Kč – základní cena studia za všechny 4 semestry celkem,
 • 30 490,- Kč – cena se slevou pro členy a zaměstnance členů ČAP, AČPM a KSZ,
 • 29 990,- Kč – cena se slevou pro členy a spolupracovníky ČKSLPU,
 • 25 990,- Kč  – cena se slevou pro studenty českých vyšších odborných a vysokých škol, kterým je současně na jejich žádost umožněna platba za studium ve splátkách, a to vždy před zahájením daného semestru.

Jedná se o konečné ceny za celé studium a neobsahují DPH, pořadatel studia není plátcem DPH.

Podmínky přijetí ke studiu

 • ukončené nejméně středoškolské vzdělání,
 • zaplacení ceny studia,
 • volné místo ve studijní skupině.

Přihláška ke studiu je ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení nebo k přímému stažení ve formátu pdf k tisku ZDE.   Informace najdete rovněž na stránkách Kariérního centra Agronomické fakulty Mendelovy univerzity nebo mezi kurzy AF – ZDE, kde je rovněž přihláška ke studiu.

Další informace o specializačním studiu, následném uplatnění absolventů, organizaci studia a ohledně zaslání přihlášky podá:

            Petr Nauš, tel.: 602 743 133, e-mail: naus@mendelu.cz

            Bc. Romana Jalůvková, tel.: 545 133 005, e-mail: romana.jaluvkova@mendelu.cz

Další informace o tomto studiu a aktuálních bězích studia naleznete na našich stránkách v Aktualitách.

Cílem studia je především komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti znalce a/nebo odhadce v technickém oboru a/nebo pro výkon činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí.

Studium je ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou, úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání.

Absolventi studia získají vědomosti a praktické dovednosti nutné pro výkon činností

 • Odhadců podle zákona o živnostenském podnikání v platném znění, pro obor oceňování majetku,  věci movité a nemovité, dle Přílohy č. 2 zákona o živnostenském podnikání je požadována odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 24  je mj.: vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, ve znění zákona č. 147/2001 Sb.) v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie.
 • Likvidátorů pojistných událostí a/nebo expertů, pro posuzování škodných událostí, a to jako OSVČ (podnikající na základě koncesované živnosti Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí) nebo jako zaměstnanci expertní/poradenské společnosti nebo likvidátorů pojišťoven, případně i makléřských společností, kteří spolupracují s likvidátory pojišťoven nebo samostatnými likvidátory pojistných událostí a chtějí kvalifikovaně zastupovat klienty při uplatňování práva na plnění.
 • Znalců, jmenovaných podle platného zákona o znalcích se specializací podle druhu majetku dle členění resortu ministerstva spravedlnosti, a to v návaznosti na právní úprava týkající se zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, který bude od 1.1.2021 bude nahrazen novým zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který mění mimo jiné otázky přímého nároku na jmenování znalcem, prokazování odborné způsobilosti, existence pojištění profesní odpovědnosti aj. Další informace o změnách v oblasti znalectví je možné nalézt na webu justice.cz.

Obsah studia

 • technické znalectví,
 • pojem a právní úprava znalecké činnosti,
 • prvotní znalecké úkony,
 • podíl znalce při zajištění důkazů,
 • znalecký posudek,
 • výpočty ve znaleckém posudku,
 • metody soudně znalecké analýzy,
 • aplikace předpisů v technickém znalectví,
 • názvosloví vad a poruch,
 • odměny a náhrady nákladů při znalecké činnosti,
 • řízení a kontrola znalecké činnosti,
 • praxe znalecké činnosti,
 • úvod do metodiky oceňování majetku,
 • oceňování movitého a nemovitého majetku,
 • úvod do oceňování podniků a nehmotného majetku,
 • znalecké stanovení výše majetkové újmy,
 • specifika likvidace pojistných událostí,
 • likvidace průmyslových škod,
 • likvidace škod z odpovědnosti, přerušení provozu, ze stavebně montážního pojištění,
 • strojní škody a škody na majetku obecně včetně zvláštních druhů škod,
 • likvidace škod na motorových vozidlech,
 • základy účetnictví z pohledu likvidace pojistných událostí
 • základy právního povědomí a smluvních vztahů,
 • odpovědnost z pohledu NOZ,
 • schopnosti a dovednosti znalce.

Technické znalectví je multidisciplinární obor, zabývající se zkoumáním příčin, průběhu a důsledků negativních technických a příbuzných jevů všech oborů. Je významným nástrojem hledání a určování materiální pravdy a objasňování jevů pro účely řízení před státními orgány zejména v řízení trestním a občanskoprávním, pro potřeby správních orgánů a institucí, případně i pro potřeby ostatních právních subjektů.

Likvidace pojistných událostí je, byla a bude perspektivním oborem činnosti. Náročnost této disciplíny samozřejmě vyžaduje širokou škálu znalostí a praktických zkušeností, které by měl každý likvidátor mít pro objektivní posouzení vzniklých škod. Likvidátor potřebuje mít pro ohodnocení škody nejen potřebné znalosti pojistné problematiky, pojistných smluv a všeobecných pojistných podmínek, ale také znalosti z oblasti technické a oceňovací (odhadcovské).

Přihláška ke studiu je ke stažení ve formátu pdf ZDE.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum Děkanátu Agronomické fakulty
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Mediálním partnerem vzdělávacích programů a kurzů je odborný server opojisteni.cz – Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí doporučuje sledování tohoto partnerského odborného webu opojisteni.cz , resp. webu na Slovensku opoisteni.sk

Partnerem pro další odborné vzdělávání v oblasti pojištění je vzdělávací agentura E.G.I. , založená Evou Gmentovou, jednatelkou spůolečnosti Education Grow Insurance, s.r.o., která je akreditovanou osobou dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění .