Doškolovací kurzy

Dovolujeme si Vás upozornit na Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. dubna 2009 o povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí absolvovat doškolovací kurz, a to po 5 letech od ukončení odborného studia nebo od vykonání odborné zkoušky.

Tyto doškolovací kurzy jsme pro Vás připravili společně s Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, jakožto vzdělávací institucí uvedenou v příloze č. 6 vyhlášky č. 251/2007 Sb. (odborný garant kurzů).

Doškolovací kurzy směřují k tomu, aby odborné znalosti byly úplné a aktuální. Časové rozsahy doškolovacích kurzů jsou zvoleny v závislosti na kvalifikačních stupních odborné způsobilosti osob, kterým je určen s tím, že konkrétní obsahová náplň vzdělávacího programu je zaměřena zejména na legislativní změny, které nastaly v daném období v oblastech právní úpravy specifikovaných v přílohách č. 3 až 5 k vyhlášce č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu dlouhodobého nezájmu o tyto kurzy a výhledem na změny v příslušné legislativě v současné době tyto kurzy nerealizujeme.